Author Archives: anhdt

Quy chuẩn kỹ thuật an toàn thang máy

Ngày 22/4/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện” (QCVN: 02/2011/BLĐTBXH). Theo đó, tiêu chuẩn quốc gia đối với thang máy điện loại I, II, III. thang máy điện – HCM Thang Máy- HCM Thang Máy […]

Hotline: 0901996949